Skip to main content
Home » Siła marki » Inwestycja w edukację – współpraca nauki z biznesem
Siła marki

Inwestycja w edukację – współpraca nauki z biznesem

edukację
edukację

Brak wykwalifikowanych pracowników jest barierą dla rozwoju przedsiębiorstw. Okres edukacji w szkole średniej, a nawet już na etapie podstawowej, stanowi doskonałą okazję do zdobycia umiejętności przydatnych w karierze zawodowej.

Katarzyna Siemienkiewicz

Ekspert ds. Prawa Pracy

Z tego czasu powinni też korzystać przedsiębiorcy. Angaż firm w proces kształcenia może zapobiec niedostosowaniu kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy.

Współpracę nauki z biznesem należy rozpocząć już na etapie pierwszych lat edukacji dziecka. Do przedszkoli i szkół powinni być zapraszani przedstawiciele różnych zawodów w celu zaprezentowania uczniom wykonywanych profesji oraz przedstawienia wad i zalet wykonywania konkretnego zawodu. Dla przedsiębiorców jest to doskonała okazja do promocji firmy, a uczniowie zyskują wiedzę o danym zawodzie z wiarygodnego źródła.

Największe pole współpracy edukacji i biznesu stwarza szkolnictwo zawodowe, wciąż niedoceniane w naszym kraju. Dlatego zmiany wymaga mentalność rodziców, którzy uważają, że jedynym słusznym startem w dorosłość jest ukończenie studiów wyższych. Patrząc na realia rynku pracy, te wyobrażenia okazują się złudne. Pracodawcy borykają się ze znalezieniem fachowych rąk do pracy, bowiem cały czas rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników fizycznych, np. robotników budowlanych, elektryków czy mechaników. Również wśród młodych osób wybór nauki konkretnego zawodu z naciskiem na zdobycie praktycznej wiedzy nie cieszy się dużą popularnością. Obecnie panuje przekonanie, że odbycie specjalnych kursów przygotowujących do wykonywania konkretnego zawodu jest mniej prestiżowe niż studia wyższe.

Zatem jest to sygnał dla rządzących, a także dla przedsiębiorców, aby zmienić społeczny odbiór szkolnictwa zawodowego. Pracodawcy mogliby włączyć się w proces edukacji poprzez propozycję podstawy programów kształcenia konkretnych zawodów. Interesującym rozwiązaniem są również wszelkiego rodzaju programy praktyk oferowanych przez przedsiębiorców, mających na celu zdobycie umiejętności zawodowych. Zachętą do obycia tych praktyk jest na pewno ich odpłatność. W tym zakresie przedsiębiorcy nie powinni zostać osamotnieni. W budżecie państwa należy wygospodarować środki wspierające pracodawców w przygotowaniu oferty odpłatnych praktyk. Uczeń, który już na etapie szkoły średniej przyucza się do zawodu, zdobywa doświadczenie, mogące przełożyć się na dalszy przebieg jego kariery, niekoniecznie tylko u pracodawcy oferującego praktykę. Firmy mające bogatą ofertę praktyk, a także proponujące konkretne podstawy programowe, budują swój wizerunek w społeczeństwie, dbając przy tym o rozwój edukacyjny młodzieży. Należy jednak podkreślić, że warunkiem koniecznym uzyskania obustronnych korzyści jest współpraca zarówna organów państwowych, przedsiębiorców, jak i rodziców oraz ich dzieci – uczniów, a w przyszłości potencjalnych pracowników. Z pominięciem powyższego trudno osiągnąć pożądany rezultat zmian legislacyjnych, które bez kooperacji ww. stron okazują się martwym zapisem prawa.

Next article