o Forum Odpowiedzialnego Biznesu zgłaszają się niekiedy firmy z pytaniem w jaki sposób powinny zacząć wdrażanie działań CSR. Wiąże się to niekiedy z obawą, że chodzi o kosztowne rozwiązania, wymagające zaangażowania wielu osób zajmując ich cenny czas i środki. Tymczasem jeżeli organizacja jest dobrze zarządzana, z perspektywą długoterminowego rozwoju i budowania stabilnej pozycji na rynku, to prawdopodobnie takie działania już podejmuje lub jest na dobrej drodze aby to zrobić. Po prostu nie zawsze je tak nazywa.

Jeżeli bowiem spojrzymy na społeczną odpowiedzialność biznesu według definicji stosowanej przez Komisję Europejską, czyli jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”, to okaże się, że CSR jest bezpośrednio powiązane z zarządzaniem organizacją w sposób trwały i perspektywiczny. To podejście kładące nacisk na minimalizowanie negatywnego oddziaływania i maksymalizowanie wartości dla organizacji, pracowników, bezpośredniego otoczenia i całego społeczeństwa oraz, co oczywiste, jej właścicieli.

Dobrze to widać na przykładzie przestrzegania przepisów BHP. Teoretycznie można ograniczyć się do formalnego poinformowania pracowników o ich obowiązkach i tylko sprawdzać czy je realizują, ale można też rozbudować te działania i przekonać pracowników, że przestrzeganie zasad BHP jest w ich własnym interesie, w interesie ich rodzin czy wreszcie w interesie firmy. Zachęcanie pracowników do tego, by przestrzegali zasad BHP dlatego, „że chcą”, a nie dlatego, „że muszą” z jednej strony jest oczywistym elementem zarządzania firmą, ale jednocześnie jest doskonałym miejscem na działania CSR.

Wprowadzanie polityki dotyczącej BHP, mechanizmów zgłaszania niebezpiecznych sytuacji (i nagradzania pracowników za takie działania), informowanie o procedurach bezpieczeństwa na każdym kroku (dosłownie – pionowe elementy schodów doskonale nadają się na zamieszczanie krótkich komunikatów), czy wreszcie przypominanie pracownikom, że czekają na nich w domu rodziny – wszystko to przykłady działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, które jednocześnie są ściśle powiązane ze sprawnym działaniem firmy.

Innym przykładem może być zwiększanie dostępności usług organizacji dla nowych grup klientów. Przykładem może być otwieranie się na osoby głuchonieme poprzez umożliwianie im korzystania z usług dzięki wprowadzaniu tłumaczy migowych. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, ale jednocześnie poszerza grono klientów, którzy do niedawna musieli korzystać ze wsparcia bliskich przy załatwianiu najprostszych spraw.

Optymalizacja ruchu pojazdów w firmie spedycyjnej zmniejsza zużycie paliwa ograniczając jednocześnie negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, a budowanie przyjaznego miejsca pracy zwiększa szanse na pozyskanie najlepszych pracowników.

Widać więc, że działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu są naturalną drogą, jaką będzie podążała dobrze zarządzana organizacja. Proces ten można ustrukturyzować i przyspieszyć sięgając po dodatkowe narzędzia. Jednym z nich są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odniesienie się do nich pomoże znaleźć obszar, w jakim organizacja może się zaangażować, a jeszcze lepiej – poprawić zarządzanie firmą w każdym z nich.

Dlatego myśląc o wdrożeniu działań CSR, warto zacząć od spojrzenia na to, co już się dzieje w firmie. Usystematyzować te działania, przeprowadzić dialog z interesariuszami aby sprawdzić w jakich obszarach oddziaływanie firmy jest najważniejsze i w kolejnych krokach konsekwentnie ograniczać negatywne oddziaływanie i tworzyć wartość dodatkową, która przyniesie korzyści organizacji i jej otoczeniu.