2015 roku Polska i inne państwa członkowskie ONZ przyjęły „Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Jest ona realizowana poprzez 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – SDGs (Sustainable Development Goals).

SDGs wyznaczyły kierunki działań na kolejne 15 lat, aby położyć kres skrajnemu ubóstwu, ograniczać nierówności oraz chronić planetę. Jak biznes może przyczynić się do ich wypełnienia?

Agenda 2030 i Cele zobowiązują firmy do działania i podkreślają niezbędność sektora prywatnego dla ich realizacji. Dostarczają również konkretnych wskaźników, dzięki którym możemy je wdrożyć i mierzyć postęp. Cele szczegółowe pokazują natomiast, jak włączać założenia zrównoważonego rozwoju we wszystkie obszary działania firmy oraz sugerują kierunek rozwoju.

SDG nie wymuszają zmian misji czy strategii firm, a jedynie mają lepiej wyznaczać mierzalne efekty. Ich ogromna popularność sprawia, że ryzykowne jest ignorowanie trendu i pozostawanie w tyle.

Te firmy, które trwają poza procesem, powinny posłużyć się nimi do rewizji swojej misji i planu działań, aby jak najszybciej włączyć się w globalną zmianę. Przykładem może być usprawnienie łańcucha dostaw, z poszanowaniem praw człowieka oraz środowiska naturalnego. Dla większości branż – podobnie jak debatowanych niedawno w prasie przykładów przemysłów spożywczego czy tekstylnego – w krótkim okresie jest to działanie przede wszystkim minimalizujące ryzyka w łańcuchu dostaw. W dalszym etapie, budowanie nowej relacji z klientem i inwestorami.

Największą zaletą Agendy 2030, jest jej uniwersalność. Za jej realizacje jesteśmy odpowiedzialni my wszyscy. Stąd też po raz pierwszy tak wyraźne wskazanie roli sektora prywatnego. Każde nasze działanie firmy jest tu wyborem wspierającym bądź utrudniającym realizację Celów. Po prostu trzeba to sobie uświadomić i podejmować decyzje w świadomości długookresowych konsekwencji.

Większość z nas zdaje sobie sprawę, z wagi kwestii środowiskowych. Te działania są łatwo kojarzone z wypełnianiem Celów i w dość prosty sposób można je wpisać w strategie firm. Istnieją również mniej oczywiste obszary, gdzie zdarza się, że podejmowane działania nie są kojarzone z SDG’s.

Dla przykładu Cel 8 – (Godna Praca i Rozwój Ekonomiczny) realizowany jest przez Global Compact w Polsce w ramach programu „Biznes i Prawa Człowieka”. Koalicja ponad stu firm i instytucji dzieli się praktykami i doświadczeniami oraz wsparciem eksperckim. Dążymy do tego, aby wszystkie organizacje w Polsce posiadały programy etyczne i procedury definiujące partnerów biznesowych godnych zaufania, czy odpowiedzialne i transparentnie zarządzane miejsce pracy.

Innym nieoczywistym przykładem jest Program „Przeciwdziałanie Szarej Strefie”. Cel 16 (Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje), w ramach którego wspólnie z Ministerstwem Finansów oraz całymi branżami, od kilku lat działamy na rzecz redukcji szarej strefy i korupcji w Polsce. To działanie jest również świetnym przykładem, że jednym z najważniejszych celów dla realizacji Agendy 2030 jest Cel 17 (Partnerstwo dla celów). Tylko dzięki silnej koalicji wszystkich interesariuszy, jak również kooperacji firm w obrębie branży można wypracować holistyczne rozwiązania, które później sprawdzą się we wdrożeniu.

Czy pracodawca umożliwiający równe szanse rozwoju zawodowego kobietom w swojej firmie, utożsamia takie działanie z włączaniem się w realizacje celów? Nie bez powodu przywołuje właśnie ten przykład. Pomimo, że daleko nam w Polsce do parytetu płci, to na tle Europy wypadamy całkiem dobrze. W tym roku podczas High-Level Political Forum polski rząd będzie sprawozdawał z poziomu wdrożenia Celów SDG w Polsce. Wśród prezentowanych rozwiązań pojawią się również programy realizowane przez Global Compact Poland, takie jak Przeciwdziałanie Szarej Strefie, Zrównoważone Miasta oraz Biznes i Prawa Człowieka. A Cel 5 właśnie (Równość płci) jest jednym z najlepiej realizowanych w naszym kraju i na nim rząd skupia znaczącą cześć swojego raportu, choć oczywiście nie tylko.

Naszym celem jest praca z wszystkimi firmami, które wzorem partnerów z krajów wysoko rozwiniętych, z realizacji wybranych celów SDG chcą uczynić swoją specjalizację i oparcie dla swojego wizerunku wśród klientów i partnerów.