racodawca społecznie odpowiedzialny powinien podejmować regularne działania na rzecz rozwoju kompetencji pracowników, równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Istotne jest też uwzględnienie potencjału oraz umiejętności pracowników i umożliwienie im rozwoju w ramach wolontariatu pracowniczego.

Przykłady takich działań stanowią jedną z części raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”. Raport, wydawany od 16 lat, to największy w Polsce przegląd działań biznesu odpowiedzialnego społecznie w danym roku, podzielonych zgodnie z normą ISO 26000 i przypisanych do określonych kategorii. W przypadku pracy są to: bezpieczeństwo w miejscu pracy, dialog z pracownikami, firma przyjazna rodzinie, integracja pracowników, partycypacja pracownicza, przeciwdziałanie nadużyciom w miejscu pracy, rekrutacja i adaptacja, szkolenia i rozwój, wolontariat pracowniczy, work-life balance, wsparcie pracowników i zdrowie pracowników.

W raporcie za 2017 rok opisano 312 działań z zakresy pracy realizowanych przez 102 firmy (ok. 26 procent wszystkich 1190 praktyk). To wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy 75 firm zgłosiło 205 inicjatyw. Kontrybuują do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Najczęściej jest to Cel 8, dotyczący promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i godnej pracy, oraz Cel 3, związany ze zdrowiem, i Cel 4, skupiający się na edukacji.

Wolontariat pracowniczy to w obszarze najrozleglejsza kategoria działań (64 praktyki) realizowanych jako odgórne programy, spontaniczne lub cykliczne akcje, inicjatywy oddolne. Jedną z form wolontariatu jest przyznawanie grantów sugerowanym lub przygotowanym przez pracowników projektom. Popularne pozostaje wsparcie dzieci czy osób starszych. Niektóre firmy kładą nacisk na relacje z lokalnymi społecznościami, i w ten sposób np. reorganizują i odnawiają wspólnie przestrzeń miejską.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników to dwie kategorie, do których przypisanych jest 108 praktyk. W firmach produkcyjnych nacisk kładzie się na edukację i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez m.in. dni BHP, audyty, ułatwienie zgłaszania zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, kursy dla wykonawców i podwykonawców przebywających na terenie przedsiębiorstwa. Jedna z firm przygotowała np. niezbędnik BHP w języku ukraińskim, co odpowiada na aktualną potrzebę rynku. Popularny jest dostęp do regularnych, profilaktycznych badań (ciekawy przykład to przeprowadzenie wśród pracowników badań genetycznych), edukacja żywieniowa i łączenie pasji sportowych z akcjami charytatywnymi.

46 praktyk koncentruje się na szkoleniu i rozwoju pracowników. Oprócz tradycyjnych i popularnych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, pojawiają się też inicjatywy, które korzystają z potencjału wynikającego z różnorodności wieku i doświadczenia zatrudnionych, jak np. program mentoringowy czy program zmiany pokoleniowej”.

Pracodawcy rozumieją rolę równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. W kategoriach „Firma przyjazna rodzinie” i „Work-life balance” odnotowano wzrost z 15 do 33 praktyk. Wyraźne jest wsparcie matek w powrocie do pracy zawodowej. Oprócz tworzenia przedszkoli, pracodawcy ułatwiają kobietom powrót do aktywności zawodowej poprzez np. skrócenie czasu pracy bez wpływu na wynagrodzenie, ustalenie indywidualnego czasu pracy czy telepracę. Te kroki wpływają też na realizację Celu 5. Zrównoważonego Rozwoju i zapobiegają wykluczeniu kobiet z rynku pracy.

Coraz częstsze , nastawione na różnorodne grupy i konsekwentne działania związane z miejscem pracy, są kluczem do zapewnienia satysfakcji i bezpieczeństwa pracownikom, co w bezpośredni sposób wpływa na rozwój i społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Zapoznanie się ze szczegółami działań zapewni lektura raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”. (http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017/)