urczące się zasoby naturalne, zmiany społeczne, rozwój technologii – to tylko niektóre z biznesowych wyzwań. Jedną z odpowiedzi na nie jest koncepcja CSR. Na czym zatem polega społeczna odpowiedzialność?

Głównym założeniem koncepcji CSR, czyli Corporate Social Responsibility (pol. społeczna odpowiedzialność biznesu), jest odpowiedzialność biznesu za wpływ na społeczeństwo. Jej źródeł można szukać w podejmowanych przez dziewiętnastowiecznych przedsiębiorców działaniach dobroczynnych. Stopniowo jednak rozumienie CSR ewoluowało od dobrowolności i filantropii po wymogi prawne i strategiczne funkcjonowanie firm. Stało się tak na skutek rosnącej presji społecznej, samoregulacji biznesu oraz wprowadzania prawnych zobowiązań. O odejściu od nieobowiązkowości świadczy chociażby unijna dyrektywa 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności. Największe firmy zostały zobligowane do raportowania działań z zakresu CSR.

Na czym polega koncepcja CSR?

Jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla społecznie odpowiedzialnego biznesu jest norma ISO 26000, w której CSR ujmowany jest jako minimalizowanie wpływu negatywnego i maksymalizacja wpływu pozytywnego. Firma wywiera bowiem wpływ na interesariuszy, tworzących jej szeroko rozumiane otoczenie. Można podzielić ich na wewnętrznych (pracownicy, udziałowcy) i zewnętrznych (klienci, kontrahenci, media). Nie można zapominać także o środowisku naturalnym, które nazywane jest niemym interesariuszem. Koncepcja CSR polega więc na prowadzeniu biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Dlaczego warto prowadzić działania CSR?

Jednym z najważniejszych argumentów za prowadzeniem działań CSR przez firmy są korzyści z nich płynące. Dzięki strategicznemu podejściu do społecznej odpowiedzialności, przedsiębiorstwa mogą budować przewagę konkurencyjną, wdrażając innowacyjne rozwiązania, eliminując ewentualne ryzyka oraz stając się pożądanymi pracodawcami. Istotą koncepcji CSR jest także wiarygodność i transparentność. Poprzez mierzenie efektów podejmowanych działań oraz udoskonalanie prowadzonych programów firma rozwija inicjatywy CSR, dzięki temu zwiększa swój pozytywny wpływ na otoczenie, minimalizując negatywny. Społecznie odpowiedzialny biznes jest więc nastawiony na rozwój, dzięki czemu jest w stanie sprawnie reagować na zmiany wywołane czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

CSR w praktyce

Obszarami, w których firmy prowadzą inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Jakie jest spektrum działań CSR? Obrazuje je Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W największym w Polsce przeglądzie działań biznesu społecznie odpowiedzialnego, inicjatywy przedsiębiorstw pogrupowane są według siedmiu obszarów normy ISO: ład korporacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Wśród zgłaszanych działań są praktyki adresowane do szerokiego grona interesariuszy. Firmy dbają więc o edukację pracowników i klientów. Wdrażają programy mające zapobiegać nadużyciom, dyskryminacji i nadmiernemu zużyciu surowców oraz stawiają na odnawialne źródła energii. Zachęcają do zdrowego stylu życia, odpowiedzialnej konsumpcji i wolontariatu pracowniczego. Angażują się w akcje charytatywne, wspierają rozwój zrównoważonych miast.